Cây kim ngân có ý nghĩa, tác dụng gì? Có độc không?